• Sileri

    Primenljivi su u imunologiji, molekularnoj biologiji, high-throughput skriningu, kristalizaciji proteina, ćelijskim kulturama.