Organizaciona struktura

Organizaciona struktura ProMedia


SEKTOR PRODAJE I MARKETINGA

U sastavu ovog sektora nalazi se 5 odeljenja: Odeljenje prodaje, Odeljenje asistencije prodaji, Odeljenje javnih nabavki, Odeljenje marketinga i promocije i Odeljenje servisa i razvoja usluga.

Prodaja i marketinške aktivnosti su osnovni proces i delatnost firme. Cilj ovog procesa je da se upozna sa tržištem, klijentima i njihovim potrebama.

U tom cilju ProMedia je angažovala najkompetentniji kadar, koji u potpunosti može da ispuni ovaj delikatan zadatak.

Prodajni tim ProMedije čine specijalisti prodaje i stručni saradnici koji su po zanimanju: doktori medicine, magistri farmacije, diplomirani hemičari, diplomirani inženjeri (mikrobiologije, prehrambene tehnologije, organske, neorganske hemije, poljoprivrede), molekularni biolozi.

Prodajni tim ProMedije nudi uslugu prodaje na terenu i marketinške promocije laboratorijske opreme, reagenasa, hemikalija, materijala za kontrolu sterilizacije i potrošnog laboratorijskog materijala. Takođe nudi i rešenje za visoko kvalitetan rad u mikrobiološkim, biohemijskim, citogenetskim i PCR laboratorijama, laboratorijama za kontrolu kvaliteta vode, hrane, lekova, kao i industrijskim laboratorijama.

Odeljenje asistencije prodaji predstavlja direktnu podršku prodajnom timu i njihov osnovni zadatak je da u što kraćem roku i na najkvaliteniji način odgovori na zahteve naših klijenata

S’obzirom na veliki udeo prodaje putem javnih nabavki u ukupno ostvarenoj prodaji, ovo je veoma važno odeljenje ProMedije. Osnovni zadatak je pravovremeno, kvalitetno i pravno ispravno odgovoriti na zahteve klijenata koji su propisani tenderskim dokumentacijama.

Fokus ovog odeljenja je promocija programa naših principala i unapređenje odnosa sa klijentima. Povećanje zadovoljstva naših partnera je kroz poboljšanje naše usluge. Ovde se nalazi jedinstvena baza marketinških podataka koji se koriste za poboljšanje tržišnog pozicioniranja.

Održavanje opreme u profesionalnoj eksploataciji je osetljiv i zahtevan deo našeg poslovanja. Uočivši to, ProMedia je razvila Servisni Centar kao zasebnu celinu čiji je zadatak briga o opremi klijenata, pravilno i pravovremeno  održavanje kao i interventno servisiranje opreme u slučaju iznenadnih zastoja.

Takođe, Servisni Centar ProMedia u svom sastavu okuplja iskusne eksperte aplikacije spremne da pruže profesionalnu podršku klijentu na poljima biohemije, mikrobiologije i PCR-a.

Članovi tima Servisnog Centra čine kontinuirane napore ka unapređenju kvaliteta i proširenju spektra svojih usluga prateći najnovija tehnička dostignuća I aplikacije.

SC ProMedia je kroz svoje centre u Kikindi, Beogradu i Nišu, u stanju da odgovori na najzahtevnije zadatke i ponudi visok nivo kvaliteta velikog broja usluga.

Servisni Centar

MetroCert je savremena akreditovana laboratorija za etaloniranje merila. Sertifikacija je izvršena početkom 2010. godine od strane Akreditacionog Tela Srbije.

Svojim obimom akreditacije obuhvata etaloniranje zapremine, mase, uređaja za održavanje zadatih vrednosti temperature i vlažnosti vazduha i uređaja koji svoj rad baziraju na spektrofotometriji.

Posebna pažnja se pridaje zaprimanju i adekvatnom pakovanju i transportu merila, kao i samom merenju, odnosno preuzimanju rezultata.

Servisni Centar

SEKTOR PODRŠKE I KORPORATIVNIH POSLOVA

Ovaj sektor sačinjava 5 odeljenja i jedna služba: Odeljenje logistike, Odeljenje finansija i korporativnih poslova, Odeljenje pravnih i regulatornih poslova, Odeljenje nabavke i špedicije, Odeljenje informacionih i komunikacionih tehnologija i Služba za ljudske resurse.

Osnovna uloga logistike je pružanje čitavog niza usluga logističke podrške. Odeljenje logistike podrazumeva upravljanje dostavom sa sopstvenim voznim parkom, magacinsko poslovanje i transport do krajnjih korisnika. Rad u ovom odeljenju direktno utiče na zadovoljstvo i kvalitet rada naših partnera.

ProMedia poseduje sopstveni magacin za skladištenje robe, takođe i posebno opremljen magacin za komorski način skladištenja robe, kao i sopstveni carinski magacin.

Za obavljanje delatnosti ProMedia je opremljena voznim parkom koji broji preko 30 vozila uključujuči i posebna vozila za prevoz opasnih materija po ADR zahtevima.

Novi Logistički Centar

Odeljenje finansija i računovodstva je zaduženo i osposobljeno da u predviđenim planskim rokovima obezbedi neophodne finansijske analize poslovanja i sredstva za funkcionisanje Kompanije.

U okviru ovog odeljenja se vrši vođenje poslovnih knjiga poštujući zakonske norme i međunarodne računovodstvene standarde.

Odeljenje finansija ima zadatak da u ime Kompanije obezbedi najkvalitetnije instrumente obezbeđenja našim principalima kao i da sa druge strane kordinira proces naplate potraživanja.

Odeljenje pravnih i regulatornih poslova pruža pravnu podršku poslovanja Kompanije, što obuhvata izradu ugovora sa principalima i klijentima. Takođe, zadatak ovog odeljenja je pružanje saveta, informisanje o novinama u oblasti zakonskih propisa i korespodencija sa ino-partnerima.

Najvažniji posao pravnog i regulatornog odeljenja je registracija medicinskih sredstava.
ProMedia je lider u broju registrovanih in vito dijagnostičkih medicinskih sredstava.

Osnovni zadatak nabavne službe je da Kompanija uvek ima optimalan nivo zaliha i da je spremna da odgovori na što veći broj zahteva klijenata u što kraćem vremenu.
Nabavna služba, u saradnji sa sektorom prodaje i finansija, planira i izvršava process direktne nabavke učestvujući u kreiranju politike zaliha.

ProMedia ima nabavnu službu koja je kompetentna da obezbedi potreban portfolio robe od principala iz bilo kojeg kraja sveta, da organizuje transport, ocarini robu i preda magacinu

ICT (Informacione i Komunikacione Tehnologije) ima ključnu ulogu da omogući kompaniji da ostvari svoje ciljeve, pružanjem optimalnih i visokokvalitetnih ICT rešenja. Takođe ICT pruža operativnu podršku da bi se obezbedio kontinuitet u pružanju usluga klijentima kompanije.

Od početka 2013. godine, implementiran je novi informacioni sistem ProMis koji je razvijen i razvija se po meri Kompanije. Osim neophodnih funkcionalnih softverskih rešenja koje koriste različita odeljenja u kompaniji, novi softver pruža i mogućnosti BI (Bussines Inteligence) odnosno najrazličitijih vrsta izveštaja, koji služe menadžmentu za upravljanje Kompanijom.

Razvoj svake Kompanije neminovno prati razvoj njenih ljudskih resursa. ProMedija je ovaj najvažniji segment poslovanja prepoznala na pravi način i stavila ga na prvo mesto kao investiciju Kompanije.

Više o ljudskim resursima

ProReady

Nakon 20 godina uspešnog rada, formirana je čvrsta osnova za još veći rast i razvoj ProMedije.

Danas sa ponosom ističemo da smo uspešno pokrenuli proizvodnju gotovih mikrobioloških podloga.