Lumitester PD-30 i LuciPac Pen – ATP plus AMP higijenski monitoring test

Lumitester PD-30 i LuciPac Pen – ATP plus AMP higijenski monitoring test

Visoka osetljivost postignuta sa ATP plus AMP detekcijom.

Higijenski monitoring za samo 30 sekundi!

Opis

Sada možete osigurati čistu radnu okolinu i poboljšati svest radnika o boljoj higijeni.
Radite unapred sa Lumitester-om kako bi trajno otklonili rizik trovanja hranom.

Najpogodniji za kontrolu čistoće u proizvodnim linijama, kuhinjama. Rezultati neodgovarajućeg čišenja na licu mesta.

HACCP zahteva ekstremno čiste uslove

Operatori u zonama sa HACCP konceptom se oslanjaju na monitoring čistoće. Lumitester PD30 i LuciPac Pen osiguravaju visoku tačnost u najkraćem vremenu kako bi vaše kritične zone zadovoljile higijenske standarde. Proizvođači hrane, osoblje na bazenima, restoranima, farmaceutskim i medicinskim ustanovama koriste naš aparat kako bi dobili brze i, nadasve, pouzdane rezultate mikrobiološke kontaminacije. Vazduhoplovne kompanije mogu sprovoditi kontrolu čistoće u kuhinjama i toaletima u toku leta-u realnom vremenu.

Princip merenja

Patentirana procedura upotrebe Lumitestera PD30 je bazirana na merenju bioluminescencije, dobijenom enzimatičkom dekompozicijom adenozin-trifosfata (ATP) i adenozin-monofosfata (AMP) upotrebom luciferaze i piruvat fosfat dikinaze.

Uzorci se uzimaju sterilnim LuciPac Pen brisom. LuciPac Pen deterdžentski rastvor oslobađa ATP i AMP. Kontakt sa supstratnim enzimskim sistemom (Luciferin-Luciferase) oslobađa ATP i AMP u enzimatičkoj cirkulacionoj reakciji (patentirana AMP-ATP cirkulaciona tehnologija).

Biljana Stojanović
Specijalista prodaje
Sales Specialist
+381 64 821 6452
+381 23 580 340
+381 23 580 722